О нама

ЈУ Центар за социјални рад Зворник


ЈУ Центар за социјални рад Зворник је јавна установа, чије постојање предвиђа закон. Оснивач центра је Скупштина општине Зворник, као највиши орган власти ове локалне заједнице. Почев од 1975. године, Скупштина општине Зворник основала је наведену установу, која фунцкионише као самостални правни субјект. Данас Центар за социјални рад има статус самосталног правног лица и регистрован је код надлежног суда.

Послови и радни задаци групишу се према врсти, сродности и повезаности и извршавају се путем Кабинета директора, Одјељења за социјалну и породично правну заштиту, дјецу и омладину и Одјељења економских и техничких послова.

Директор ЈУ Центар за социјални рад Зворник - Иван Стевић

Рођен 14.09.1986. године У Зворнику. По занимању магистар менаџмента у Здравству. Радио у ЈЗУ Дом Здравља Зворник последњих дванаест година. Од јануара 2023. године именован је за В.Д. директора ЈУ Центра за социјални рад Зворник. Ожењен отац двоје дјеце.

Ivan Stević


Кабинет Директора обавља послове представљања и заступања Центра,вођење кадровске евиденције, припремање и спровођење поступка дисциплинске и материјалне одговорности, израда програма рада, организација послова старатељства и усвојења, те пословне организације и заказивања састанака руководиоца Установе.


Одјељење за социјалну и породично правну заштиту, дјецу и омладину - Руководилац Слађана Поповић дипломирани психолог

У оквиру Одјељења за социјалну и породично правну заштиту, дјецу и омладину организују се и обављају послови остварења законом припадајућих права која регулише Закон о социјалној заштити.


Секретар ЈУ Центра за социјални рад - Марица Мијић дипломирани правник

Послови које обавља секретар су: рад на изради и тумачењу прописа из области социјалне и породичне заштите, ради на припремању општих аката, прати законске прописе, пружа стручну помоћ и заступа Центар пред судовима.


Одјељење за економске и техничке послове - Руководилац Дана Стевановић дипломирани економиста

Одјељење за економске и техничке послове, обавља послове рачуноводства, протокола и архиве, као и послове који се односе на одржавање, управљање, обезбјеђење и заштиту објекта, опреме и друге имовине Центра, као и друге послове који се посебним актом ставе у дјелокруг рада одјељења.
У рачуноводству се обављају послови остваривања финансијског плана Центра, припреме буџета, праћење и евиденција прихода и извршење расхода буџета и израду финансијских извјештаја, као и контролу буџетских средстава.